Điều khoản sử dụng

Trang web Điều khoản sử dụng

Thỏa thuận giữa người sử dụng và www.bestiatequila.com

Chào mừng bạn đến www.bestiatequila.com. Các trang web www.bestiatequila.com (các “Nơi”) bao gồm nhiều trang web được thực hiện bởi Agave Partners, LLC (“Agave Partners”). www.bestiatequila.com được cung cấp cho bạn với điều kiện về sự chấp nhận của bạn mà không thay đổi các điều khoản, điều kiện, và thông báo trong tài liệu này (các “Điều khoản”). Việc bạn sử dụng www.bestiatequila.com chấp nhận của bạn với tất cả các điều khoản như vậy. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản, và giữ một bản sao của chúng để bạn tham khảo.

Bảo mật

Việc bạn sử dụng www.bestiatequila.com là tùy thuộc vào chính sách bảo mật của Agave Partners. Vui lòng xem lại chính sách bảo mật của chúng tôi, mà còn chi phối các trang web và thông báo cho người sử dụng các thực hành thu thập dữ liệu của chúng tôi.

Truyền thông điện tử

Tham quan www.bestiatequila.com hoặc gửi email tới Agave Partners cấu thành thông tin điện tử. Bạn đồng ý nhận thông tin liên lạc điện tử và bạn đồng ý rằng tất cả các thỏa thuận, thông báo, thuyết minh thông tin và truyền thông khác mà chúng tôi cung cấp cho bạn bằng điện tử, qua email và trên các trang web, đáp ứng bất kỳ yêu cầu về giao tiếp bằng văn bản.

Agave viên không cố ý thu thập, trực tuyến hoặc offline, thông tin cá nhân từ những người dưới tuổi mười ba. Nếu bạn dưới 21, bạn có thể sử dụng www.bestiatequila.com chỉ với sự cho phép của cha mẹ hoặc người giám hộ.

Liên kết đến các trang web bên thứ ba / dịch vụ của bên thứ ba

www.bestiatequila.com có ​​thể chứa các liên kết đến các trang web khác (“Trang Liên Kết”). Những Trang Liên Kết này không thuộc thẩm quyền của Agave Agave Đối tác và đối tác không chịu trách nhiệm về nội dung của bất cứ Trang Liên Kết, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ liên kết nào bên trong mỗi Trang Liên Kết, hay bất cứ thay đổi hoặc cập nhật nào của mỗi Trang Liên Kết. Agave Partners đang cung cấp những liên kết này đến bạn chỉ như là một tiện nghi, và sự bao gồm của bất cứ liên kết nào không bao hàm sự chứng thực bởi Agave Đối tác của trang web hoặc bất kỳ hiệp hội với hoạt động của nó.

Một số dịch vụ được cung cấp thông qua www.bestiatequila.com được cung cấp bởi các trang web của bên thứ ba và các tổ chức. Bằng cách sử dụng bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc chức năng có nguồn gốc từ miền www.bestiatequila.com, bạn thừa nhận và đồng ý rằng Agave đối tác có thể chia sẻ thông tin và dữ liệu với bất kỳ bên thứ ba mà Agave Partners có một quan hệ hợp đồng để cung cấp các sản phẩm theo yêu cầu, dịch vụ hoặc chức năng đại diện cho người sử dụng www.bestiatequila.com và khách hàng.

Không trái pháp luật hoặc bị cấm sử dụng / sở hữu trí tuệ

Bạn được cấp một không độc quyền, không được chuyển nhượng, Giấy phép hủy ngang để truy cập và sử dụng www.bestiatequila.com theo đúng các điều khoản sử dụng. Là một điều kiện của việc sử dụng của bạn của trang, bạn bảo đảm với Agave Partners rằng bạn sẽ không sử dụng trang cho bất cứ mục đích trái pháp luật hoặc bị cấm bởi những điều khoản. Bạn không thể sử dụng trang web trong bất cứ cách nào có thể gây tổn hại, vô hiệu hóa, làm việc quá nhiều, hay ảnh hưởng đến trang web hoặc gây trở ngại đến việc sử dụng của những người khác và hưởng thụ của các trang web. Bạn không được lấy hoặc cố lấy bất cứ thành phần hoặc thông tin nào không cố ý thực hiện cung cấp có thông qua các trang web.

Tất cả nội dung bao gồm như là một phần của Dịch Vụ, chẳng hạn như văn bản, đồ họa, logo, hình ảnh, cũng như việc biên soạn của chúng, và bất kỳ phần mềm được sử dụng trên các trang web, là tài sản của Agave Đối tác hoặc các nhà cung cấp và được bảo vệ bởi luật bản quyền và các luật bảo vệ sở hữu trí tuệ và các quyền sở hữu. Bạn đồng ý tuân thủ và thực hiện đầy đủ bản quyền và quyền sở hữu, truyền thuyết hoặc hạn chế khác chứa trong bất kỳ nội dung như vậy và sẽ không thực hiện bất kỳ thay đổi quan.

Bạn sẽ không sửa đổi, xuất bản, chuyển giao, đảo ngược, tham gia vào việc chuyển giao hoặc bán, tạo ra tác phẩm phái sinh, hoặc trong bất kỳ cách nào khai thác bất kỳ nội dung, toàn bộ hoặc một phần, tìm thấy trên các trang web. Nội dung Agave Đối tác không phải là để bán lại. Việc bạn sử dụng trang web không cho phép bạn thực hiện bất kỳ việc sử dụng trái phép của bất kỳ nội dung bảo vệ, và đặc biệt là bạn sẽ không xóa hoặc thay đổi bất kỳ quyền độc quyền hoặc thông báo ghi công trong bất kỳ nội dung. Bạn sẽ sử dụng nội dung được bảo vệ chỉ cho sử dụng cá nhân của bạn, và sẽ làm cho không sử dụng khác của nội dung mà không được sự cho phép bằng văn bản của Agave Đối tác và các chủ sở hữu quyền tác giả. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không có bất kỳ quyền sở hữu bất cứ nội dung được bảo vệ. Chúng tôi không cấp bất kỳ giấy phép, thể hiện hay ngụ ý, đối với tài sản trí tuệ của Agave Partners hoặc người cấp phép của chúng tôi trừ khi được cho phép bởi các Điều khoản.

Sử dụng dịch vụ thông tin liên lạc

Trang web có thể chứa những dịch vụ bảng thông báo, khu vực tán gẫu, các nhóm tin tức, diễn đàn, cộng đồng, các trang web cá nhân, lịch, và / hoặc các cơ sở tin nhắn hoặc thông tin liên lạc được thiết kế cho phép bạn giao lưu với công chúng hoặc một nhóm (chung, “Dịch vụ Thông tin”), bạn đồng ý sử dụng những dịch vụ thông tin chỉ để, gửi và nhận các thông điệp và những thành phần phù hợp và liên quan đến một Dịch vụ Thông tin cụ thể.

Bằng một ví dụ, và không phải là một giới hạn, bạn đồng ý là khi sử dụng một Dịch vụ Thông tin, bạn sẽ không: phỉ báng, lạm dụng, quấy rầy, cuống, đe doạ hoặc xâm phạm đến những quyền lợi hợp pháp (chẳng hạn như quyền riêng tư và quyền công khai) của người khác; xuất bản, bài, tải lên, phân phối hoặc phổ biến bất kỳ, xúc phạm thần thánh, phỉ báng, vi phạm, tục tỉu, không đứng đắn hoặc trái pháp luật, tên, tài liệu hoặc thông tin; tải lên các tập tin có chứa phần mềm hoặc các vật liệu khác được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ (hoặc bởi quyền riêng tư) trừ khi bạn sở hữu hoặc kiểm soát những quyền đó hoặc đã nhận được tất cả đồng ý cần thiết; tải lên những file chứa virus, file lỗi, hoặc bất kỳ phần mềm khác tương tự hoặc chương trình mà có thể gây tổn hại đến hoạt động của các máy tính khác; quảng cáo hoặc cung cấp để bán hoặc mua bất cứ hàng hoá hoặc dịch vụ vì bất cứ mục đích kinh doanh, trừ Dịch vụ Thông tin đó đặc biệt cho phép những thông điệp đó; hạnh kiểm hoặc chuyển tiếp các cuộc điều tra, cuộc thi, phương án hay thư dây chuyền kim tự tháp; tải về bất kỳ tập tin được đưa lên bởi người sử dụng của Dịch vụ Thông tin mà bạn biết, hoặc đáng lẽ phải biết, không thể được truyền bá một cách hợp pháp theo cách đó; làm sai lệch hoặc xoá thẩm quyền tác giả, pháp luật hoặc dấu hiệu chủ quyền hoặc đúng hoặc nhãn mác của nguồn gốc hoặc nguồn của phần mềm hoặc tài liệu khác chứa trong một file được tải lên, hạn chế hoặc ngăn cấm bất cứ người nào khác sử dụng những Dịch vụ Thông tin; vi phạm bất cứ chỉ số hạnh kiểm hoặc các hướng dẫn khác có thể được áp dụng cho một Dịch vụ Thông tin cụ thể; thu hoạch hoặc thu thập thông tin về những người khác, bao gồm địa chỉ e-mail, mà không cần sự đồng ý của họ; vi phạm pháp luật hoặc các quy định áp dụng.

Agave Đối tác không có nghĩa vụ giám sát các Dịch vụ Thông tin. Tuy nhiên, Agave Partners có quyền xem xét các thành phần được đưa lên một Dịch vụ Thông tin và loại bỏ bất cứ thành phần nào tuỳ ý. Agave Partners có quyền chấm dứt sự truy cập của bạn cho bất kỳ hoặc tất cả các Dịch vụ Thông tin bất cứ lúc nào mà không cần thông báo vì bất cứ lí do gì.

Agave Partners có quyền vào mọi lúc tiết lộ bất cứ thông tin nào nếu cần thiết để đáp ứng luật pháp, quy định, quá trình hợp pháp hoặc yêu cầu của chính phủ, hoặc để chỉnh sửa, rác đưa lên hoặc loại bỏ bất cứ thông tin hoặc các tài liệu, toàn bộ hoặc một phần, tuỳ ý của Agave Partners.

Luôn luôn cẩn thận khi đưa ra bất cứ thông tin cá nhân nào về chính bạn hoặc con cái bạn ở bất cứ Dịch vụ Thông tin. Agave Partners không kiểm soát hay chứng thực nội dung, các thông điệp hoặc thông tin tìm được ở bất cứ Dịch vụ Thông tin và có, vì thế, Agave Partners từ chối bất cứ trách nhiệm pháp lý liên quan đến các Dịch vụ Thông tin và bất cứ hành động kết quả từ sự tham gia của bạn vào bất cứ Dịch vụ Thông tin. Những người quản lý host không được uỷ quyền là người phát ngôn Agave Partners, và quan điểm của họ không nhất thiết là sự phản ánh của Agave Partners.

Vật liệu được tải lên một Dịch vụ Thông tin có thể bị giới hạn về sử dụng, sao chép và / hoặc sự phổ biến. Bạn chịu trách nhiệm tôn trọng những giới hạn đó nếu bạn tải lên các tài liệu.

Tài liệu cung cấp cho www.bestiatequila.com hoặc đăng trên bất kỳ trang web Agave Partners

Agave Partners không yêu cầu quyền sở hữu của các thành phần bạn cung cấp cho www.bestiatequila.com (bao gồm cả những phản hồi và góp ý) hoặc bài, tải lên, đầu vào hoặc trình bất kỳ Agave Partners trang web hoặc dịch vụ liên quan của chúng tôi (chung “Bài nộp”). Tuy nhiên, bằng cách gửi bài, tải lên, nhập, các thông tin bạn cho phép Agave Partners, công ty chúng tôi liên kết và cho phép tái cấp phép cần thiết để sử dụng những thông tin đó trong mối liên hệ với những hoạt động thương mại Internet bao gồm, không giới hạn, quyền: bản sao, phân phát, chuyển giao, hiển thị công khai, thực hiện công khai, sao lại, chỉnh sửa, dịch và sắp xếp thông tin của bạn; và phổ biến tên tuổi của bạn gắn liền với tài liệu của bạn.

Không có sự bồi hoàn nào liên quan đến việc sử dụng của những thông tin của bạn, như đã nói ở đây. Agave Partners không chịu trách nhiệm đưa lên hoặc sử dụng những thông tin bạn cung cấp và có thể loại bỏ bất cứ thông tin nào vào bất cứ thời điểm nào của Agave Partners.

Bằng việc đưa lên, tải lên, nhập, các thông tin ấy bạn bảo đảm là bạn sở hữu hoặc kiểm soát mọi quyền liên quan đến thông tin của bạn như đã nói ở phần này bao gồm, không giới hạn, tất cả các quyền cần thiết cho bạn để cung cấp, bài, tải lên, đầu vào những thông tin đó.

Tài khoản của bên thứ ba

Bạn sẽ có thể kết nối tài khoản Agave Đối tác của bạn vào tài khoản của bên thứ ba. Bằng cách kết nối Partners Agave sang tài khoản của bên thứ ba của bạn, bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn đã đồng ý với việc phát hành liên tục các thông tin về bạn cho người khác (phù hợp với các thiết lập riêng tư của bạn trên các trang web của bên thứ ba). Nếu bạn không muốn thông tin về bạn để được chia sẻ theo cách này, không sử dụng tính năng này.

Người dùng quốc tế

Các dịch vụ được kiểm soát, vận hành và quản lý bởi Agave Partners từ các văn phòng của chúng tôi trong vòng Hoa Kỳ. Nếu bạn truy cập vào dịch vụ từ một vị trí bên ngoài nước Mỹ, bạn có trách nhiệm tuân thủ tất cả luật pháp địa phương. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng các nội dung Agave Partners truy cập thông qua www.bestiatequila.com ở bất cứ nước nào hoặc bằng bất cứ cách bị cấm bởi bất kỳ luật áp dụng, hạn chế hoặc quy định.

Sự bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ Partners Agave vô hại, cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý và các bên thứ ba, cho bất kỳ thiệt hại, chi phí, nợ phải trả và chi phí (bao gồm luật sư hợp lý’ phí) liên quan đến hoặc phát sinh từ việc bạn sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng các trang web hoặc dịch vụ, bất kỳ thông tin đăng người dùng thực hiện bởi bạn, bạn vi phạm bất kỳ điều khoản của Hiệp định này hoặc vi phạm bất kỳ quyền của một bên thứ ba, hoặc vi phạm bất kỳ luật áp dụng, quy tắc hay quy định. Agave Partners có quyền, chi phí của mình, để nhận sự bảo vệ độc quyền và kiểm soát mọi vấn đề khác đưa ra do bạn bồi thường, trong đó sự kiện bạn sẽ hoàn toàn hợp tác với Agave Partners trong việc khẳng định bất cứ phòng thủ sẵn.

Từ bỏ trách nhiệm pháp lý

THÔNG TIN, PHẦN MỀM, HÓA, VÀ DỊCH VỤ BAO GỒM BÊN TRONG HOẶC SẴN CÓ THỂ BAO GỒM THIẾU CHÍNH XÁC HOẶC LỖI ĐÁNH MÁY. THAY ĐỔI SẼ ĐƯỢC ĐỊNH KỲ THÊM VÀO NHỮNG THÔNG TIN Ở ĐÂY. ĐỐI TÁC Agave, LLC VÀ / HOẶC NHỮNG NHÀ CUNG CẤP CỦA NÓ CÓ THỂ CẢI TIẾN VÀ / HOẶC THAY ĐỔI TRONG BẤT CỨ LÚC NÀO.

ĐỐI TÁC Agave, LLC VÀ / HOẶC NHỮNG NHÀ CUNG CẤP CỦA NÓ KHÔNG ĐẠI DIỆN CHO SỰ PHÙ HỢP, TIN CẬY, SẴN, HẠN, VÀ CHÍNH XÁC CỦA NHỮNG THÔNG TIN, PHẦN MỀM, HÓA, DỊCH VỤ VÀ NHỮNG HÌNH ẢNH CÓ LIÊN QUAN CHỨA ĐỰNG BÊN TRONG VÌ BẤT CỨ MỤC ĐÍCH. MỞ RỘNG RA THEO NHỮNG LUẬT LỆ HIỆN HÀNH, TẤT CẢ NHỮNG THÔNG TIN,, PHẦN MỀM, HÓA, DỊCH VỤ VÀ NHỮNG HÌNH ẢNH CÓ LIÊN QUAN ĐƯỢC CUNG CẤP “AS IS” KHÔNG BẢO ĐẢM HOẶC ĐIỀU KIỆN TRÊN BẤT CỨ HÌNH THỨC NÀO. ĐỐI TÁC Agave, LLC VÀ / HOẶC NHỮNG NHÀ CUNG CẤP CỦA NÓ DO ĐÓ TỪ CHỐI MỌI BẢO ĐẢM VÀ ĐIỀU KIỆN LIÊN QUAN ĐẾN NHỮNG THÔNG TIN, PHẦN MỀM, HÓA, DỊCH VỤ VÀ NHỮNG HÌNH ẢNH CÓ LIÊN QUAN, BAO GỒM TẤT CẢ BẢO ĐẢM HOẶC ĐIỀU KIỆN NĂNG BÁN ĐẢM, PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, TITLE VÀ KHÔNG VI PHẠM.

MỞ RỘNG RA THEO NHỮNG LUẬT LỆ HIỆN HÀNH, TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP Agave PARTNERS, LLC VÀ / HOẶC NHỮNG NHÀ CUNG CẤP CỦA NÓ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT CỨ TRỰC TIẾP, TRỰC TIẾP, TỔN HẠI, NGẪU, ĐẶC BIỆT, HẬU QUẢ HOẶC BẤT CỨ TỔN HẠI NÀO BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN, THIỆT HẠI VỀ SỬ DỤNG, DỮ LIỆU HAY LỢI NHUẬN, PHÁT SINH BÊN NGOÀI HOẶC BÊN TRONG BẤT CỨ CÁCH NÀO LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG HAY THI HÀNH CÁC SITE, VỚI SỰ TRÌ HOÃN HOẶC SỰ KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG HOẶC DỊCH VỤ LIÊN QUAN, SỰ DỰ PHÒNG HOẶC THẤT BẠI TRONG CUNG CẤP, HOẶC VÌ BẤT CỨ THÔNG TIN, PHẦN MỀM, HÓA, DỊCH VỤ VÀ NHỮNG HÌNH ẢNH CÓ LIÊN QUAN LẤY ĐƯỢC SITE, HOĂC PHÁT SINH BÊN NGOÀI VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB, DÙ LÀ DỰA VÀO HỢP ĐỒNG, SAI LẦM, SƠ SUẤT, TRÁCH NHIỆM NGHIÊM NGẶT HOẶC MẶT KHÁC, NGAY CẢ NẾU Agave PARTNERS, LLC HOẶC BẤT CỨ NHÀ PHÂN PHỐI NÀO CỦA NÓ ĐÃ ĐƯỢC KHUYÊN VỀ KHẢ NĂNG CỦA TỔN HẠI. VÌ MỘT VÀI / QUYỀN KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI HẬU QUẢ HOẶC THIỆT HẠI NGẪU, NHỮNG HẠN CHẾ TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG VỚI BẠN. NẾU BẠN KHÔNG HÀI LÒNG VỚI BẤT CỨ PHẦN NÀO CỦA TRANG WEB, HOẶC VỚI BẤT CỨ ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG, GIẢI QUYẾT DUY NHẤT CỦA BẠN LÀ NGỪNG SỬ DỤNG TRANG WEB.

Chấm dứt / hạn chế truy cập

Agave Partners có quyền, tuỳ ý, chấm dứt sự truy cập của bạn vào Trang và các dịch vụ có liên quan hoặc bất cứ phần nào trong đó vào bất cứ lúc nào, mà không cần thông báo. Đến mức tối đa cho phép của pháp luật, Thỏa thuận này được điều chỉnh bởi pháp luật của Nhà nước Idaho và bạn hướng đồng ý với phán độc quyền và địa điểm của tòa án ở Idaho trong tất cả các tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng của website. Sử dụng các trang web được cho phép ở bất cứ quyền hạn nào không có hiệu lực cho tất cả các quy định của các Điều khoản, kể ra, không giới hạn, phần này.

Bạn đồng ý rằng không có liên doanh, công ty, việc làm, hoặc quan hệ môi giới nào tồn tại giữa bạn và Agave Partners là một kết quả của bản thoả thuận này hoặc việc sử dụng của các trang web. Hiệu suất của Agave Đối tác của thỏa thuận này phản ánh pháp luật hiện hành và quy trình pháp lý, và không có gì chứa đựng trong bản thoả thuận này cản trở quyền của Agave đối tác để thực hiện theo chính phủ, tòa án và thực thi pháp luật hoặc các quá trình liên quan đến việc sử dụng của bạn của trang web hoặc thông tin được cung cấp cho hoặc được thu thập bởi Agave Partners liên quan đến việc sử dụng đó. Nếu phần nào của bản thoả thuận này được xác định là không hợp lệ theo quy định của pháp luật hoặc không thể thực hiện hành bao gồm, nhưng không giới hạn, những sự từ chối và những giới hạn trách nhiệm pháp lý đặt ra ở trên, thì những điều khoản sai trái hoặc không thể thực thi được sẽ được thay thế bởi một hợp lệ, cung cấp thực thi gần nhất với dự định của những điều khoản cũ và những thoả thuận còn lại sẽ tiếp tục có hiệu lực.

Trừ khi được chỉ rõ ở đây, Thỏa thuận này cấu thành tất cả những thoả thuận giữa người sử dụng và Agave Partners với sự liên quan và nó thay thế tất cả các thông tin liên lạc trước đó và đương thời, dù là điện tử, bằng miệng hoặc bằng văn bản, giữa người sử dụng và Agave Đối tác trong mối liên quan với. Một phiên bản in của bản thoả thuận này và của bất kỳ thông báo đưa ra dưới dạng điện tử sẽ được thừa nhận trong thủ tục tố tụng tư pháp hoặc hành chính dựa trên hoặc liên quan đến hợp đồng này với cùng mức độ và tùy thuộc vào các điều kiện tương tự như tài liệu kinh doanh và hồ sơ khác ban đầu được tạo ra và duy trì trong mẫu in. Đó là mong muốn của các bên là văn bản này và tất cả các tài liệu liên quan được viết bằng tiếng Anh.

Thay đổi các Điều khoản

Agave Partners có quyền, tuỳ ý, để thay đổi các điều khoản theo đó www.bestiatequila.com được cung cấp. Phiên bản hiện tại hầu hết các điều khoản sẽ thay thế tất cả các phiên bản trước. Agave Partners khuyến khích bạn định kỳ xem xét các điều khoản để cập nhật những thông tin cập nhật của chúng tôi.

Liên Hệ Chúng Tôi

Agave Partners hoan nghênh câu hỏi hoặc ý kiến ​​của bạn về các điều khoản:

 

Agave Partners, LLC

Hộp thư 2575

1472 VÀ. Sắt Eagle Dr, Ste N

Chim ưng, Idaho 83616 Hoa Kỳ

Địa Chỉ Email:

info@agave-partners.com

 

Có hiệu lực từ tháng 01, 2015

 

You must be 21 years old to visit this site.

Please verify your age

- -