Chính Sách Riêng Tư

Cam kết của chúng tôi để bảo vệ riêng tư của bạn

Riêng tư của bạn là rất quan trọng để Agave Partners, LLC. Để giúp bảo vệ sự riêng tư của bạn, chúng tôi tuân thủ các nguyên tắc sau đây.

Agave Partners sẽ rõ ràng yêu cầu khi nó cần thông tin nhận diện cá nhân khách hàng của chúng tôi hoặc cho phép nó để liên lạc với khách hàng của chúng tôi ("Thông Tin Cá Nhân"). Khi có thể, trang web này sẽ cung cấp cho khách hàng của chúng tôi với các phương tiện để đảm bảo rằng thông tin cá nhân là chính xác và hiện tại.

Agave Đối tác và các nhà cung cấp dịch vụ của mình sử dụng thông tin cá nhân để vận hành trang web, cung cấp các dịch vụ và thông tin của khách hàng các tính năng mới, dịch vụ và sản phẩm. Agave Đối tác cũng có thể cẩn thận chọn các công ty khác để gửi các thông tin khách hàng của chúng tôi về các sản phẩm và / hoặc dịch vụ của họ (một "Sử dụng thứ cấp").

Nếu Agave Partners dự định sử dụng thông tin cá nhân cho một Use Secondary, chúng tôi sẽ không làm như vậy cho đến khi chúng tôi đã cung cấp cho khách hàng của chúng tôi với một cơ hội để nhaát chọn dịch vụ đó.

Trang web này có thể tiết lộ thông tin cá nhân khi cần phải như vậy theo luật pháp hoặc trong thiện ý tin rằng hành động đó là cần thiết để (một) tuân thủ pháp luật áp dụng hoặc theo quá trình hợp pháp của Agave Partners hay trang web; (b) bảo vệ quyền lợi của Agave Partners hoặc trang web này; và (c) Hành động dưới những tình huống cấp thiết để bảo vệ sự an toàn cá nhân của những người dùng của các trang web hoặc của cộng đồng.

Nếu bất cứ lúc nào một khách hàng tin rằng trang web này đã không tuân thủ các nguyên tắc, xin vui lòng thông báo cho Agave Partners. Chúng tôi sẽ sử dụng tất cả những nỗ lực thương mại hợp lý để xác định kịp thời và chính xác các vấn đề.

Khách hàng của chúng tôi cũng nên lưu ý rằng thông tin và dữ liệu có thể được thu thập thông qua các hoạt động tiêu chuẩn của các máy chủ internet của chúng tôi và thông qua việc sử dụng "cookies". "Cookies" là văn bản nhỏ các tập tin một trang web có thể sử dụng để nhận biết người sử dụng lặp lại, tạo điều kiện truy cập liên tục của người dùng và sử dụng các trang web và cho phép một trang web để theo dõi hành vi sử dụng và biên dịch dữ liệu tổng hợp sẽ cho phép cải tiến nội dung và quảng cáo nhắm mục tiêu. Cookies không chương trình đi vào một hệ thống và các tập tin thiệt hại. Nói chung, Cookies làm việc bằng cách chỉ định một số duy nhất cho mỗi khách hàng mà không có ý nghĩa bên ngoài trang web ấn định. Nếu bạn không muốn thông tin thu thập được thông qua việc sử dụng các tập tin cookie, có một thủ tục đơn giản, trong hầu hết các trình duyệt, cho phép khách hàng để từ chối hoặc chấp nhận năng cookie; tuy nhiên, bạn nên lưu ý rằng cookie có thể cần thiết để cung cấp cho khách hàng với các tính năng nhất định (ví dụ, giao hàng tùy chỉnh thông tin) có sẵn trên trang web này.

You must be 21 years old to visit this site.

Please verify your age

- -